Lợn đực giống

Nguồn Gen: Sử dụng dòng thuần giữa Durroc Canada và Đan Mạch