Hỗn hợp cho heo thịt

Sản phẩm dành cho heo siêu nạc hoặc áp siêu
Tăng trưởng nhanh, ngoại hình đẹp
Tăng trưởng nhanh, quầy thịt đẹp
Sản phẩm dành cho heo siêu nạc hoặc áp siêu
Tăng trưởng nhanh, ngoại hình đẹp
Tăng trưởng nhanh, quầy thịt đẹp
Sản phẩm dành cho heo siêu nạc hoặc áp siêu
Tăng trưởng nhanh, ngoại hình đẹp
Tăng trưởng nhanh, quầy thịt đẹp