Hỗn hợp cho gà màu

Lớn nhanh, tiêu tốn thức ăn thấp
Lớn nhanh, tiêu tốn thức ăn thấp
Có 2 loại mảnh hoặc viên
Lớn nhanh, tiêu tốn thức ăn thấp
Lớn nhanh, tiêu tốn thức ăn thấp